Přehled dalších produktů

Reload

Zálohovací řešení pro GroupWise®

Reload

Reload během několika málo minut umožňuje uživateli automatickou obnovu smazaných dat či jednoduché obnovení jednotlivých zpráv a razantně zvyšuje rychlost provádění zálohovacích a obnovovacích procedur.

Představuje úsporu nákladů především díky snížení času potřebného pro provedení zálohy – při použití Reload serveru není třeba investovat do drahého a rychlého zálohovacího zařízení.

Další úspora vzniká při samotné obnově, kdy si uživatel může obnovit zálohované e-maily sám bez asistence administrátora, a to pouze za využití klienta GroupWise. Toto se samozřejmě netýká pouze obnovy právě smazaného osobního e-mailu, Reload zároveň nachází využití při ztrátě zpráv, které smazal jiný „pachatel“ - uživatel s přístupem do Vaší sdílené složky.

Značná úspora také nastává v případě implementace jako disaster recovery řešení, kdy při výpadku hlavního serveru jeho funkci přejímá automatizovaně Reload server – tím se předejde možným ztrátám, které mohou nastat při nedostupnosti e-mailové komunikace, a minimalizuje se tím down-time poštovního systému.

Více informací o Reload

Reveal

Kontrola a správa e-mailové politiky GroupWise®

Reveal je první produkt od společnosti GWAVA, který poskytuje nezbytné schopnosti pro kontrolu a správu lidských zdrojů a potřeb firemního systému Novell GroupWise. Jedná se o čistě kontrolní nástroj, díky kterému můžete kontrolovat, jestli jsou nastavené firemní politiky (např. zákaz soukromé korespondence, nařízení ohledně citlivých dat apod.) dodržovány a případně, kdo je porušuje

Více informací o Reveal

Redline

Monitoring a reporting pro GroupWise®

Redline

Redline je monitorovací a reporting řešení pro GroupWise snižující riziko ohrožení zvenčí i zevnitř. S jeho pomocí snadno identifikujete oblasti, ve kterých může GroupWise lépe sloužit Vaší organizaci.

Redline dokáže efektivně vyhledat hříšníky, kteří neúměrně zatěžují firemní datové linky a kapacity diskových úložišť. Můžete tedy předejít například zálohování domácích videí, mp3, apod.

Administrátor tak dostává silný nástroj pro zjištění slabin systému a jeho optimalizaci, což může vést ke značné úspoře jak času, tak financí. Největší přidanou hodnotou se stává Redline v prostředí větších zákazníků, nebo v případě, kdy máte více poboček.

Redline totiž umožňuje spravovat systém s více pobočkami z jednoho místa včetně sledování provozních stavů a včasné reakce na problémy. Nepostradatelnou funkcí Redline, kterou ocení především administrátoři, je možnost vrácení jakékoliv funkční konfigurace zpět.

Více informací o Redline

Vertigo

Vertigo významně šetří čas Vašich administrátorů potřebný pro správu GroupWise, což má za výsledek, že buď administrátor zvládne za daný časový úsek mnohem více práce, nebo Vám v krajních situacích ušetří plat jednoho administrátora.

Produkty GWAVA i Novell se vyznačují jednoduchou a jasnou konfigurací. Tyto vlastnosti jsou také implementovány do Vertiga, který systém doplňuje o chybějící funkce.

Administrátor může například uživatelům připravit a snadno udržovat konfiguraci optimalizovanou pro jejich práci. Tím se uspoří čas, který by tomu museli věnovat jednotliví uživatelé, nebo náklady, které byste museli investovat do jejich školení.

Vertigo snižuje náklady na administraci poštovního systému, a to z pohledu jednoduchého, intuitivního rozhraní. Bez Vertiga se zakládání uživatelů provádí ručně a je časově značně náročné. Vertigo Vám umožní replikovat vzorový účet všem nebo vybraným uživatelům, což může znamenat další úsporu. Ušetříte tak potřebný čas pro kompletní správu.

Retain

Sofistikovaná archivace pro GroupWise®

Retain umožní kompletně archivovat GroupWise jako celek a oprávněným uživatelům dovolí s tímto kompletním archivem pracovat.

Archiv vytvořený za použití Retain se stává velmi silným nástrojem v případech, kdy je potřeba v širokém časovém období dohledat komunikaci týkající se pouze jednoho konkrétního (např. obchodního) případu. Retain totiž umožňuje vyhledávat zprávy na základě zadání slova (např. příjemce, odesílatel, apod.) nebo pomocí jakéhokoli slovního obratu, který se v komunikaci vyskytoval. Každý uživatel má tak možnost pracovat s archivem a vyhledávat komunikaci svou či skupiny podle přidělených práv.

Vyhledávání v archivu vytvořeným Retain však není omezeno jednotlivými mailboxy či uživatelskými účty, jak je tomu u archivace přímo v GroupWise. Retain umožňuje komukoli prohledávat kompletní archív a snadno najít veškerou potřebnou komunikaci, stačí jen nastavení příslušných práv.

Více informací o Retain